Erasmus+

Vysoká škola hotelová a ekonomická je držiteľom platnej listiny programu ErasmusPlus pre vysokoškolské vzdelávanie na obdobie 2021-2027.

Hlavné možnosti programu

1. Študenti:  mobilita študentov na študijné a pracovné pobyty spadá do KA1. Hlavnou zmenou je možnosť opakovaného výjazdu v každom študijnom cykle do max. 12 mesiacov. Študent tak má teoreticky možnosť vycestovať v bakalárskom a magisterskom stupni celkom na 24 mesiacov (+12 v doktorandskom štúdiu). Možnosť vycestovať na pracovný pobyt má aj absolvent do 1 roka po absolutóriu. Podmienkou je ale podpísanie všetkej zmluvnej dokumentácie s VŠH ešte pred ukončením štúdia.

Výška štipendií je daná Programme Guide, EK rozdelila členské krajiny podľa výšky životných nákladov do troch kategórií, študent tak môže získať (510, 450, 330 EUR/mes.), u pracovných stáží dôjde k navýšeniu o 150 EUR/mes. pri každej kategórii. Navýšenie 200 EUR/mes. dostane socioekonomicky znevýhodnený študent.

2. Učitelia alebo kľúčoví zamestnanci (rektor, prorektori, inštitucionálny koordinátor, vedúci zdieľaných programov): majú možnosť vycestovať na mobilitu zamestnancov alebo v rámci tejto aktivity môže VŠ prijať experta z podniku. Učiteľská mobilita predpokladá aj povinnosť výučby min. 8 hod./týždeň, nemožno financovať účasť na konferenciách. Výber kandidátov by mali zadokumentovať a schváliť vedúci katedier na základe predloženého programu, konečný výber potvrdzuje vedenie školy. V prípade zamestnaneckých mobilít vytvorila EK štyri kategórie krajín podľa výšky životných nákladov. Učitelia tak môžu dostať 136, 119, 102 a 85 EUR na 1-14. deň pobytu. Cestovné náklady sú preplácané ako jednotkové náklady v závislosti od vzdialenosti destinácií, výpočet podľa pravidiel EK pomocou distance calculator.

Informácie pre záujemcov – za akých podmienok sa môžem programu zúčastniť?

Kvalifikačné podmienky – zhrnutie:
  • Medzi VŠH a partnerskou inštitúciou bola uzavretá bilaterálna zmluva ERASMUS+.
  • Som študentom zapísaným do akreditovaného študijného programu na VŠH (bakalársky, magisterský študijný program).
  • Riadne som ukončil/a minimálne prvý ročník bakalárskeho štúdia.
  • Dĺžka študijného pobytu bude minimálne 3 mesiace (prípadne jeden trimester), maximálne 12 mesiacov – vždy v rámci jedného akademického roka.
  • Po celú dobu plánovaného pobytu v zahraničí budem študentom VŠH (pred výjazdom do zahraničia alebo počas študijného pobytu nie je možné štúdium na VŠH ukončiť alebo prerušiť).
Čo musím urobiť, ak sa chcem programu zúčastniť?

Kontaktovať vedúcu zahraničného oddelenia:
Ing. Barboru Komínkovoukominkova@vsh.cz, tel. +420 283 101 136, miestnosť č. 029

  • Informovať sa o podmienkach a termíne výberového konania. Kritériá a termín si stanoví VŠH. Jarný termín (apríl) a jesenný termín (november).
  • Zistiť si dôsledky štúdia v zahraničí pre moje štúdium na VŠH (uznanie kurzov absolvovaných v zahraničí, potreba rozloženia štúdia, individuálny študijný plán).
Financovanie

Mobility Erasmus+ sú financované na súkromných školách výlučne finančnými prostriedkami EÚ. Výška finančnej podpory sa odvíja od dĺžky študijného pobytu (počtu mesiacov/dní) v zahraničí. Na účely výpočtu štipendia sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa štipendium vypočítava podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačnej sadzby). Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je nutné počítať s finančnou spoluúčasťou. Paušálna čiastka na mesiac v sebe zahŕňa ako pobytové, tak cestovné náklady študenta.

Upozornenie: Finančné príspevky Erasmus+ nemožno vyplácať na účty zriadené v zahraničných bankových ústavoch, ale iba na účty v rámci ČR alebo SR (korunový, prípadne účet v EUR)!

Navýšenie štipendia – socio-ekonomické znevýhodnenie

Študenti zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia, ktorí sa zúčastňujú na študijnom pobyte Erasmus+, majú možnosť požiadať o navýšenie štipendia o 200 EUR/mesiac.
Definícia socio-ekonomického znevýhodnenia vychádza z § 91 ods. 3 zákona č. 111/1998 Zb. o vysokých školách. Týka sa študentov, ktorí majú v čase výjazdu nárok/poberajú na domácej vysokej škole sociálne štipendium = majú nárok na prídavok na dieťa a rozhodný príjem v rodine zisťovaný na účely prídavku na dieťa neprevyšuje súčin sumy životného minima rodiny a koeficientu 1,5.
Žiadosť o navýšenie štipendia podá študent u koordinátora programu Erasmus+ na zahraničnom oddelení VŠH.

Handicapovaní studenti

Študenti so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu prostredníctvom zahraničného oddelenia VŠH požiadať o špeciálny grant. Za zdravotné postihnutie sa považujú rôzne typy sluchového, zrakového alebo telesného postihnutia aj napr. choroba vyžadujúca špeciálnu diétu.
V žiadosti študent uvedie dôvod, prečo o špeciálny grant žiada a odovzdá ju koordinátorovi programu Erasmus+ na zahraničné oddelenie VŠH.
K žiadosti je potrebné priložiť kalkuláciu nákladov, lekársku správu, prípadne kópiu preukazu ZŤP a dokumenty vzťahujúce sa na študijný pobyt Erasmus+. Zahraničné oddelenie posúdi primeranosť požadovaných nákladov. Pridelený špeciálny grant je po návrate zo študijného pobytu nutné vyúčtovať.

Jazyková príprava Erasmus+

Študenti majú povinnosť vykonať on-line jazykové hodnotenie pred začatím mobility a na jej konci. K dispozícii sú tieto jazyky: čeština, dánčina, gréčtina, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, poľština, portugalčina, švédčina. Študent má taktiež možnosť absolvovať dobrovoľný jazykový kurz.

Akademické uznávanie

Mobilita je považovaná za splnenú, ak privezie študent Výpis výsledkov štúdia zodpovedajúci študijnej zmluve. Povinnosťou študenta je teda nielen stráviť v zahraničí dobu uvedenú vo finančnej dohode, ale aj dodržať schválený študijný program špecifikovaný v študijnej zmluve. Pri nesplnení schváleného študijného programu môže škola po študentovi požadovať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.

Opakované výjazdy študentov

Európska komisia stanovila nasledujúce pravidlá pre opakovaný výjazd na mobilitu študentov v programe Erasmus+:

  • Študent získava 12 mesiacov pobytu v zahraničí v rámci každej úrovne štúdia, tj bakalárskeho, magisterského i doktorandského. Túto časovú dotáciu môže zakaždým využiť na študijný pobyt aj praktickú stáž.
  • Do tejto časovej dotácie sa započítavajú všetky študijné pobyty a pracovné stáže Erasmus+, ktoré už študent v minulosti absolvoval.
Podrobné informácie k ERASMUS+: