1

Vyplňte bezplatnú prihlášku

V prvom kroku je nutné vyplniť prihlášku na štúdium. Tento krok by vám nemal zabrať viac ako 5 minút – budete vypĺňať osobné údaje a informácie o predchádzajúcom štúdiu. Po vyplnení prihlášky vás bude kontaktovať naše študijné oddelenie s ďalšími informáciami. Prijímacie konanie na české študijné programy je bezplatné. 

2

Výber cudzích jazykov a overenie spôsobilosti na štúdium

V rámci prihlášky si vyberiete, ktoré cudzie jazyky budete chcieť študovať a na akej jazykovej úrovni. Okrem povinnej angličtiny je ešte na výber štúdium druhého cudzieho jazyka, konkrétne nemčiny, španielčiny, francúzštiny, ruštiny, prípadne český jazyk pre cudzincov. Záujemci o bakalárske štúdium musia doložiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia. V prípade, že maturitné vysvedčenie záujemca ešte neobdržal, je možné ho doložiť až pri zápise. Záujemci o magisterské štúdium musia doložiť doklad o úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia. V prípade, že diplom o absolvovaní bakalárskeho štúdia záujemca ešte neobdržal, je možné ho doložiť až pri zápise. Absolventi zahraničných škôl (neplatí pre študentov zo Slovenska) musia najneskôr do zápisu do prvého ročníka predložiť nostrifikovaný doklad. Celý postup pre získanie nostrifikácie nájdete tu. Po podaní prihlášky zahraniční študenti absolvujú ešte test z českého jazyka (vzor nájdete tu).

3

Výsledok prijímacieho konania a úhrada školného

O prijatí/neprijatí rozhoduje na základe splnenia podmienok a overenia oprávnenosti rektor VŠHE. Výsledok prijímacieho konania získajú všetci záujemcovia písomne. V prípade kladného stanoviska obdržíte spolu s rozhodnutím o prijatí aj zmluvu o štúdiu. Jej podpisom Vám budeme garantovať miesto v nadchádzajúcom akademickom roku na našej škole. Následne je potrebné uhradiť školné do termínu vyplývajúceho zo zmluvy.

4

Zápis a začiatok štúdia

Zápisy sa konajú koncom leta a v septembri. Zápisom na štúdium sa oficiálne stanete členom akademickej obce a budete môcť začať svoju prípravu na úspešnú kariéru.

Máte čas? Spoznajte nás ešte viac

Príďte na individuálnu prehliadku alebo sa zúčastnite Dňa otvorených dverí

Osobná návšteva Deň otvorených dverí