Študovať kombinovane

je možné vo všetkých programoch a špecializáciách (okrem anglického programu)

Dĺžka štúdia

sa nepredlžuje

Tri sústredenia

v každom semestri

Podmienky štúdia

Kombinovaná forma štúdia Hotelierstva, cestovného ruchu a marketingu (Bc. a Ing.) je určená záujemcom, ktorí pracujú, prípadne sú na materskej dovolenke. V každom semestri sú tri sústredenia v rozsahu jedného týždňa, v ktorých prebieha priama forma výučby. Účasť na sústredeniach nie je povinná. Presné podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia nájdete nižšie v sekcii dôležité informácie.

Študijný program Účtovníctvo a finančné riadenie podniku (Bc.) v kombinovanej forme je určený nielen záujemcom, ktorí už pracujú, ale aj čerstvým absolventom stredných škôl či ľuďom, ktorí aktuálne nepracujú. Výučba prebieha formou víkendových sústredení, ktoré prebiehajú vždy v piatok popoludní a v sobotu. V priebehu jedného semestra je zaradených spravidla 5-6 týchto sústredení. Účasť na sústredeniach nie je povinná.

Dôležité informácie

 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing (Bc. a Ing.) - podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia: +

  1. Doloženie pracovnej činnosti pred nástupom štúdia: a) pracovný pomer pred vstupom do štúdia v  minimálnej celkovej dĺžke 12 mesiacov v rozsahu minimálne 20 hodín týždenne (pokiaľ nie je pokrytý potvrdením o zamestnaní v čase nástupu do štúdia). Celková dĺžka pracovného pomeru môže byť súčtom pracovných pomerov u viacerých zamestnávateľov b) podnikanie na živnostenský list v dĺžke najmenej 12 mesiacov 2. Doloženie pracovnej činnosti v čase začatia štúdia: a) pracovný pomer v čase štúdia (rozsah minimálne 20 hodín týždenne) b) podnikanie na živnostenský list c) v prípade evidencie na Úrade práce je nutné doložiť potvrdenie o tejto skutočnosti a neskôr nový pracovný pomer d) v prípade materskej i rodičovskej dovolenky je nutné doložiť čestné vyhlásenie a rodný list dieťaťa Súčasné splnenie oboch vyššie uvedených podmienok uchádzač o štúdium dokladá vyplnením formulára. V prípade nesplnenia niektorých podmienok pre prijatie do kombinovanej formy štúdia môže uchádzač o štúdium konzultovať svoju situáciu s prorektorom pre štúdium, ktorý je oprávnený stanoviť individuálne podmienky prijatia na štúdium. Študent kombinovanej formy štúdia má možnosť si bezplatne predĺžiť štúdium o dva semestre. V každom semestri sú tri sústredenia v rozsahu jedného týždňa, v ktorých prebieha priama forma výučby. Účasť na sústredeniach nie je povinná.
 • Účtovníctvo a finančné riadenie podniku (Bc.) - podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia: +

  Podmienkou pre prijatie je doloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia. Ťažisko štúdia spočíva v samostatnej práci študentov s využitím dištančných študijných opôr poskytnutých školou, predpísanej literatúry a ďalších informačných zdrojov. Kontakt medzi študentmi a pedagógmi prebieha vedľa priamej výučby aj prostredníctvom internetu a ďalších komunikačných médií. Priama časť výučby u kombinovanej formy je realizovaná formou víkendových sústredení, ktoré prebiehajú vždy v piatok popoludní a v sobotu. V priebehu jedného semestra je zaradených spravidla 5-6 týchto sústredenie.
 • Nestíham sa zúčastniť niektorých prednáškovych blokov, môžem byť za to penalizovaný na skúškach? +

  Nie. Dochádzka sa nezohľadňuje pri konečnom hodnotení. Účasť na sústredeniach nie je povinná. V prípade potreby má študent dispozícií aj konzultačné hodiny s vyučujúcimi.
 • Môžem prestúpiť z dennej formy na kombinované štúdium a naopak? +

  Áno, prestup medzi formami štúdia je možný vždy po úspešnom ukončení semestra a splnení podmienok na štúdium v kombinovanej forme.
 • Sú materiály dostupné online? +

  Áno, väčšina študijných materiálov je dostupná online.
 • Je možné fakturovať platbu školné na zamestnávateľa a je daňovo uznateľným nákladom? +

  Áno, je to možné. Je potrebné nám dodať fakturačné údaje firmy a následne sa môže úhrada školného použiť ako daňovo uznateľný náklad.