Studovat kombinovaně

je možné ve všech programech a specializacích (kromě anglického programu)

Délka studia

zůstává stejná, případně je možnost prodloužit studium o rok

Podmínky studia

se liší na základě studijního programu

Podmínky studia

Kombinovaná forma studia Hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu (Bc. a Ing.) je určena zájemcům, kteří pracují, případně jsou na mateřské dovolené.  V každém semestru jsou tři soustředění v rozsahu jednoho týdne, ve kterých probíhá přímá forma výuky. Účast na soustředěních není povinná. Přesné podmínky pro přijetí do kombinované formy studia naleznete níže v sekci důležité informace.

Studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku (Bc.) v kombinované formě  je určen nejen zájemcům, kteří již pracují, ale také i čerstvým absolventům středních škol či lidem, kteří aktuálně nepracují. Výuka probíhá formou víkendových soustředění, která probíhají vždy v pátek odpoledne a v sobotu. V průběhu jednoho semestru je zařazeno zpravidla 5-6 těchto soustředění. Účast na soustředěních není povinná.

Důležité informace

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (Bc. a Ing.) - podmínky pro přijetí do kombinované formy studia: +

  1. Doložení pracovní činnosti před nástupem studia: a) pracovní poměr před vstupem do studia v povinné minimální celkové délce 12 měsíců v rozsahu minimálně 20 hodin týdně (pokud není pokryt potvrzením o zaměstnání v době nástupu do studia). Celková délka pracovního poměru může být součtem pracovních poměrů u více zaměstnavatelů b) podnikání na živnostenský list v délce nejméně 12 měsíců 2. Doložení pracovní činnosti v době zahájení studia: a) pracovní poměr v době studia (rozsah minimálně 20 hodin týdně) b) podnikání na živnostenský list c) v případě evidence na Úřadu práce je nutné doložit potvrzení o této skutečnosti a později nový pracovní poměr d) v případě mateřské i rodičovské dovolené je nutné doložit čestné prohlášení a rodný list dítěte Současné splnění obou výše uvedených podmínek uchazeč o studium dokládá vyplněním formuláře. V případě nesplnění některých podmínek pro přijetí do kombinované formy studia může uchazeč o studium konzultovat svou situaci s prorektorem pro studium, který je oprávněn stanovit individuální podmínky přijetí ke studiu. Student kombinované formy studia má možnost si bezplatně prodloužit studium o dva semestry. V každém semestru jsou tři soustředění v rozsahu jednoho týdne, ve kterých probíhá přímá forma výuky. Účast na soustředěních není povinná.
 • Účetnictví a finanční řízení podniku (Bc.) - podmínky pro přijetí do kombinované formy studia: +

  Podmínkou pro přijetí je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních studijních opor poskytnutých školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.Přímá část výuky u kombinované formy je realizována formou víkendových soustředění, která probíhají vždy v pátek odpoledne a v sobotu.V průběhu jednoho semestru je zařazeno zpravidla 5- 6 těchto soustředění.
 • Nestíhám se zúčastnit některých přednáškových bloků, mohu být za to penalizován na zkouškách? +

  Ne, docházka se nezohledňuje při konečném hodnocení. Účast na soustředěních není povinná. V případě potřeby má student k dispozici konzultační hodiny s vyučujícími.
 • Mohu přestoupit z denní formy na kombinované studium a naopak? +

  Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po úspěšném ukončení semestru.
 • Jsou materiály dostupné online? +

  Ano, většina studijních materiálů je dostupná online.
 • Je možné fakturovat platbu školného na zaměstnavatele a je daňově uznatelným nákladem? +

  Ano, je to možné. Je třeba nám dodat fakturační údaje firmy a následně se může úhrada školného použít jako daňově uznatelný náklad.
 • Mám status studenta i při kombinovaném studiu? +

  Ano, ale studenti kombinované formy nemají plný status studenta a přicházejí o některé výhody spojené s prezenční formou studia. Například studenti kombinované formy studia nemají nárok na ISIC kartu a veškeré slevy s ní spojené.